ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ شروع ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎر متفاوت! | شبکه تلویزیونی ایران ‌کالا

ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ شروع ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎر متفاوت!

 • شنبه 19 مرداد 1398 05:45
 • شناسه 39152
ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ شروع ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎر متفاوت!

اگر دنبال شروعی متفاوت و یک کسب و کار متفاوت هستید، مطالعه این مقاله را بسیار توصیه میکنم،نکاتی دارد که شما را به هدفتان نزدیک میکند.

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻭﻝ:

ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﻳﮏ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭی ﺭﺍ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺁﻥ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﻳﺪ.

برای این ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، سعی کرده ام با استفاده از منابع علمی، ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺁﺷﻨﺎ ﻣﻲﮐﻨﻴﻢ.

اولین مساله همیشه ایده یابی است و خیلی ها ایده های زیادی دارند و نمیدانند سراغ کدامیک بروند!

برای انتخاب ایده از بین تمام افکارتان، به نکات زیر توجه کنید:

- ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﭘﻴﺪﺍ ﮐﻨﻴﺪ.

ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﻣﻬﻢ ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧـﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺒﻨـﻲ ﺑـﺮ ﺍﻳﻨﮑـﻪ ﺩﺭ ﭼـﻪ ﺳـﻄﺢ ﻭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﻴد، ﺍﺧﺬ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.

ﻳﮏ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺯﻳﺎﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪﻩ ﺭﺍ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮﺩﻩ، سپس ﺗﺤﻘﻴﻘ کنید که آیا این ایده یا کسب و کار، در عمل میتواند پول واقعی وارد حسابتان کند یا خیر؟

خیلی از ایده ها در ذهن قشنگ هستند و با خودمان فکر میکنیم خیلی ها طرفدارش خواهند شد! اما باور کنید اینطور نیست، اگر شما عاشق خورشت کنگر هستید دلیل نمیشود رستوران تخصصی خورشت کنگر بزنید و انتظار داشته باشید مشتری ها برایتان صف بکشند!واقع بین باشید و از کنار این واژه سریع عبور نکنید: واقع بین باشید!!!

پس از بررسی  ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺍﺯ ﺭﻗﺒﺎ ﺩﺭ ﻫﻤﻪﻱ ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯﺍﺭ، حالا ﺷﻐﻞ ﻭ ﮐﺎﺭﺗﺎﻥ ﺍﻳﺠﺎﺏ ﻣﻲﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼﻑ ﺁﻧﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻴﺪ ﻭ یک ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ ﻧﻮﺁﻭﺭ ﻭ ﻟﻴﺴﺘﻲ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻳﮏ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ،  ﺑﺮﺍﻱ ﺧﻮﺩ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﮐﻨﻴﺪ، چیزی که آنها نداشته باشند، رقبایتان را میگویم.

- ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﻭ ﻋﻼﻗﻪ ﻗﻠﺒﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﭘﻴﺮﻭﻱ ﮐﻨﻴﺪ.

- ﻧﻘﺸﻲ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ ﺟﺪﻳﺪﺗﺎﻥ ﺍﻳﻔﺎ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﮐﺮﺩ، ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﺪ.

-ﺁﻳﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﻫﺎﻳﻲ ﻋﻤﻠﻲ ﻋﻼﻗﻪ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﻫﺎﻱ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺗﻲ؟

- ﻳﮏ ﻣﺪﻝ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺴﺎﺯﻳﺪ.

ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭﻫﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪﺍﻱ ﮐﻪ ﺫﻫﻦ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﻣﻲﮐﻨﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﻭ ﻣﻠﺰﻭﻣﺎﺕ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭی های ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺳﻮﺩ، ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﭼﻘﺪﺭ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﺗﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﮐﺮﺩﻩﺍﻳﺪ؟ ﺁﻳﺎ ﺷﻤﺎ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭﺍﻡﻫﺎﻱ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ ﻭ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮐﻤﮏﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻳﺪ؟ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺨﺼﻲ ﺷﻤﺎ  ﭼﻴﺴﺖ؟ همه را بنویسید!

ﻣﺪﻟﻬﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﻓﺮﺿﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﮐﻨﻴﺪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ.

-ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺍﻱ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﺮﻭﻉ ﻳﮏ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﺳﻮﺩ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﻳﮏ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ, ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌـﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﮑـﻪ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﺗـﺴﻬﻴﻼﺕ ﻭ ﺗﺠﻬﻴـﺰﺍﺕ ﻭ ﻧﻴﺮﻭﻫـﺎﻱ ﺳﺘﺎﺩﻱ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻳﺪ.

- ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﺍﺯ ﻋﻼﻗﻪ ﻗﻠﺒﻲ ﻭ ﻣﻨﻄﻖ ﻋﻘﻠﻲ ﻳﮏ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﻳﮏ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭﻱ ﮐﻪ ﻣﻲﺧﻮﺍﻫﻴﺪ را، ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﻳﺎﻓﺖ.

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺩﻭﻡ: ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭﺗﺎﻥ

ﻳﮏ: ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﻫﺎﻱ ﭘﺎﺭﻩﻭﻗﺖ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﻗﺖ

ﻫﻢ ﮐﺎﺭﻫﺎﻱ ﭘﺎﺭﻩﻭﻗﺖ ﻭ ﻫﻢ ﮐﺎﺭﻫﺎﻱ ﺗﻤﺎﻡﻭﻗﺖ ﺩﺷﻮﺍﺭﻳﻬﺎﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺜﺎﻝ ﺷﺮﻭﻉ ﻳﮏ ﮐﺎﺭ ﭘﺎﺭﻩ ﻭﻗﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺭﻳﺴﮏ ﮐﻤﺘﺮ (ﺩﺭ ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮﺍﺭﺩ) ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

ﺍﻣﺎ  ﺁﻥ ﮐﺎﺭ احتمالا ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﻃﻮﻻﺗﻲﺗﺮﻱ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﻳﮕﺮ ﺷﺮﻭﻉ ﻳﮏ ﮐﺎﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﻗﺖ ﺑﻄﻮﺭ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭﺗﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ. ﺍﻣﺎ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺭﻭﻱ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺁﻥ ﻧﻴﺎﺯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ.

کار پاره وقت ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﻗﺖ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻳﮏ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﻗﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺟﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷفشار کمتری داشته باشد  ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ ﺑﻄﻮﺭ ﮐﺎﻣﻞ، ﺍﺳﺘﺮﺱ ﮐﻤﺘﺮﻱ ﺭﺍ ﺑﻬﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اما توجه داشته باشید که تا وقتی پاره وقت روی هدفتان وقت بگذارید، هدفتان هم بصورت پاره وقت بهتان میرسد!

ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﻤﺎ ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﻗﺖ ﻭ ﻳﺎ ﭘﺎﺭﻩﻭﻗﺖ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭﺗﺎﻥ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺩﺍﺭﺩ.

ﺁﻳﺎ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭﺗﺎﻥ ﻳﮏ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻗﺮﻳﺐ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﻴﺶ ﺭﻭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ، ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺒﮑﻪﺍﻱ ﺍﺯ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﻭ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﻱ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﻳﺪ؟

ﻭ ﺁﻳﺎ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﻲﮐﻨﻴﺪ، ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﻥ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﻭ ﺁﻣﺎﺩﻩﺍﻳﺪ ﺁﻧﺮﺍ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﮐﻨﻴﺪ؟

ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮐﺎﺭﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﭘﺮ ﺳﺮ ﻭ ﺻﺪﺍ ﺩﺭ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭﺗﺎﻥ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻭ ﺗﺎ ﺣﺪﻱ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﻋﺪﻡ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻴﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻴﺪ ﺷﺎﻳﺪ ﮐﺎﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﻗﺖ ﺭﺍﻫﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐﺗﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺪﺍﻡ ﻃﺮﻳﻖ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻲﮐﻨﻴﺪ. ﺑﻠﮑﻪ ﺳﻌﻲ ﮐﻨﻴﺪ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺍﻧﻌﻄﺎﻑﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﻴﺪ. ﺍﻳﻦ ﭼﻴﺰﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺷﻤﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﻮﺩ. ﻭ ﺍﻏﻠﺐ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻳﮏ ﻃﺮﺡ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺧﻮﺏ، ﻳﮏ ﺍﻳﺪﻩ ﺧﻮﺏ ﺑﺮﺍﻱ ﮐﺎﻫﺶ ﺍﻳﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ (ﻋﺪﻡ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ) ﺧﻮﺍﻩ ﺩﺭ ﮐﺎﺭ ﭘﺎﺭﻩﻭﻗﺖ ﻭ ﺧﻮﺍﻩ ﺩﺭ ﮐﺎﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﻗﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﻭ نهایتا ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺍﺻﻞ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﻭ ﺧﺸﻨﻮﺩﻱ ﺷﻤﺎ ﺍﺯ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ.

 ﺍﻳﻨﮑﻪ ﭼﻘﺪﺭ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻬﺎﻱ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺩﺍﺭﻳﺪ؟ ﻭ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺁﻳﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻟﺤﻈﺎﺕ ﺑﺤﺮﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﮐﻪ ﻳﮏ ﺷﮑﺎﻑ در ﭘﺮﺩﺍﺧﺖﻫﺎ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻣﻲﺁﻳﺪ ﺩﺍﺭﻳﺪ؟

ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﻤﻪ ﺍﻭﻟﻮﻳﺘﻬﺎﻱ ﺍﺳﺎﺳﻲﺗﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﺎﺭ، ﺷﻤﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺑﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢﺗﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭﺗﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺒﺐ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﺪ ﺭﻭﻱ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺍﻗﺪﺍﻣﺘﺎﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮﻳﺪ.

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮﻡ: ﺁﻳﺎ ﺍﻳﺪﻩ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﺳﺖ

ﺩﺭ ﺫﻳﻞ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺗﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺁﻳﺎ ﺍﻳﺪﻩ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭﺗﺎﻥ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻫﺴﺖ ﻭ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﺍﺷﺎﺭﺍﺗﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﻳﮏ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﺮﺍﻧﮕﺸﺘﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭ ﭼﻴﺰﻫﺎ ﺍﻳﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻭﺟﺪﺍﻥ ﻭ ﺳﺮﺷﺘﺘﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺭﺳﺖ ﻳﺎ ﻏﻠﻂ ﺑﻮﺩﻥ ﮐﺎﺭﻫﺎ ﭘﻴﺮﻭﻱ ﮐﻨﻴﺪ.

ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻳﮏ ﺍﻳﺪﻩ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻮﺩﻥ یا نبودن ﺁﻥ اطلاعات دقیق ندارید، ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺳﻌﻲ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻃﺮﺡ ﺗﺠﺎﺭﻱﺗﺎﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻴﺪ.

ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩ ﻭ ﻣﮑﻔﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻳﺪﻩ ﮐﺎﺭﺗﺎﻥ ﻭ ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ، ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻴﺪ.

ﺭﺍﻩﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺘﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.

 • ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ: ﺳﺎﻳﺘﻬﺎﻱ ﺧﻮﺏ ﻭ ﻗﻮﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻃﻼﻉ ﻭ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺷﻤﺎ ﺍﺯ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.

ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺘﻬﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻳﮏ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺩﺭ ﺭﻭﻱ ﮔﻮﮔﻞ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﺳﺎﻳﺘﻬﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺗﺎﻥ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ. ﻭ ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻗﺼﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺭﺳﻤﻲ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﺍﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺘﻬﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﻲ ﺑﺒﺮﻳﺪ. ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎ ﻭ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺩﺭﮎ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﺧﻴﺮ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻔﻬﻤﻴﺪ.

 • ﮐﺘﺎب ﻗﺎﻧﻮﻥ

ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﺣﻘﻮﻗﻲ یا کتاب فروشی ها، کتابی شامل قوانین مربوط به کسب و کارتان را تهیه کنید.

 •  ﻭﮐﻴﻞ:

ﺑﻠﻲ، ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﺁﻧﻬﺎ حق مشاوره های گرانی دارند اما ﺑﻮﺩﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﻣﻔﻴﺪ ﺍﺳﺖ.

ﺳﻌﻲ ﮐﻨﻴﺪ ﻳﮏ ﻭﮐﻴﻞ ﺭﺍ ﺑﺸﻨﺎﺳﻴﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ﺣﻘﻮﻗﻲ، ﺍﺟﺎﺭﻩ، ﭘﻮﻝ ﻭ ﭼﮏ ﻭ ...ﺍﺯ ﺍﻭ ﺳﻮﺍﻝ ﮐﻨﻴﺪ.

ﺁﻳﺎ ﻣﻲﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺑﻪ ﻳﮏ ﮐﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻦ ﺑﺮﺗﺮ ﻣﺒﺪﻝ ﺷﻮﻳﺪ؟

ﺭﺍﻩﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻥ ﻳﮏ ﮐﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻦ ﺑﻬﺘﺮ:

 • ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺩﻫﻴﺪ.
 • ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺷﺨﺼﻲ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﻫﻴﺪ
 • ﺗﺎﮐﺘﻴﮏﻫﺎﻱ ﻧﺠﺎﺕﺩﻫﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ خسارات و جریمه ها را ﺑﺪﺍﻧﻴﺪ
 • ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﻱﻫﺎﻱ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺭﺍ ﺑﻔﻬﻴﻤﺪ ﻭ ﺩﺭﮎ کنید
 • ﮐﺎﺭﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ﺭﺍ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻴﺪ.
 • .ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺯﻣﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﻫﻴﺪ
 • ﺍﺯ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﻮﺩ ﺁﮔﺎﻩ ﺑﺎﺷﻴﺪ.
 • ﻣﻬﺎﺭﺗﻬﺎﻱ ﻣﺬﺍﮐﺮﻩﺍﻱ ﻭ ﭼﺎﻧﻪﺯﻧﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﻴﺪ
 • ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺁﮔﺎﻩ ﺑﺎﺷﻴﺪ.
 • ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺷﺨﺼﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺑﺨﺸﻴﺪ
 • ﺳﻌﻲ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺭﺋﻴﺲ ﺑﻬﺘﺮ ﻭ ﺧﻮﺏ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮﻳﺪ
 • ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﺪ
 • ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﮐﻨﻴﺪ
 • ﻣﻬﺎﺭﺗﻬﺎﻱ ﻓﺮﻭﺷﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﻄﻮﺡ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﮐﻨﻴﺪ.
 • ﺍﺯ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﮐﻨﻴﺪ
 • ﻳﺎﺩ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻳﮏ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﭼﻪ کسی ﺑﺎﺷﻴﺪ
 • ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺩﺭﮔﻴﺮ ﻭ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺳﺎﺯﻳﺪ
 • ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻭ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭ ﺭﺍ ﺧﻠﻖ ﮐﻨﻴﺪ.
 • به ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭﺗﺎﻥ ﺑﺮﺳﻴﺪ.

 

و تمام!

تمام تلاشم را کردم که مطلب را خلاصه و مفید برایتان بنویسم و بازهم اگر دیدید از حوصله تان خارج است فقط همین چند موردی که در آخر تیتر وار بیان کردم راهم ملکه ذهنتان کنید، موفقیتتان بسیار محتمل تر خواهد شد پس لطفا هر طور شده موفق شوید و ما را هم از موفقیتتان آگاه کنید.

#ما_حمایت_میکنیم

 

نویسنده و مولف: محمدعرفان زارعی

 

 

منبع: خانه کارآفرینی

کلیدواژه‌ها

مطالب مرتبط

مطالب بیشتر از «آموزش کسب و کار »

نظر شما

شما در حال ارسال پاسخ به نظر «» می‌باشید.

نظرات بینندگان

جدید ترین برنامه ها

آخرین خبرها

 • طرح فروش اقساطی ایران خودرو با 2 محصول در 25 آذر 98 (+ جدول)

  طرح فروش اقساطی ایران خودرو با 2 محصول در 25 آذر 98 (+ جدول)

  شرایط فروش اقساطی محصولات ایران خودرو به تعداد بسیار محدود از ساعت 11 صبح روزدو شنبه مورخ 98/09/25 آغاز می شود.

 • عناوین اصلی روزنامه های اقتصادی دوشنبه 25 آذر

  عناوین اصلی روزنامه های اقتصادی دوشنبه 25 آذر

  روزنامه های اقتصادی این روز به مسائلی همچون کاهش قیمت سکه طلا و دلار، افزایش قیمت خودرو، شکستن حباب قیمتی در بازار مسکن و افزایش دوباره نقدینگی در کشور پرداختند.

 • پرفروش ترین برند تلویزیون ایران معرفی شد

  پرفروش ترین برند تلویزیون ایران معرفی شد

  با انتشار گزارش نیمسال اول ۹۸ از سوی دیجی کالا، ایکس ویژن پرفروش ترین برند تلویزیون ایران معرفی شد.

 • مسابقه عکاسی؛ بازارهای ایران در قاب تصویر شما

  مسابقه عکاسی؛ بازارهای ایران در قاب تصویر شما

  جشنواره سراسری عکس نورنگار به‌صورت سالیانه و با موضوع اصلی بازارهای قدیمی و بازارچه‌های محلی برگزاری می شود.

 • بیستمین نمایشگاه بین المللی مخابرات برگزار می شود

  بیستمین نمایشگاه بین المللی مخابرات برگزار می شود

  بیستمین نمایشگاه بین المللی مخابرات با نام «تله کام پلاس» همزمان با هفته پژوهش برگزار می شود.

 • گزارش تصویری / چهارمین نمایشگاه بین‌المللی حمل و نقل

  گزارش تصویری / چهارمین نمایشگاه بین‌المللی حمل و نقل

  چهارمین نمایشگاه حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته یکشنبه 24 آذر با حضور «محمد اسلامی» وزیر راه و شهرسازی در سالن شبستان مصلای امام خمینی (ره) افتتاح شد.

 • قیمت شیرینی شب یلدا چند؟

  قیمت شیرینی شب یلدا چند؟

  رییس اتحادیه قنادان با بیان این‌که قیمت انواع شیرینی در شب یلدا بر اساس مصوبه تیر کمیسیون نظارت استان تهران است و هیچ افزایشی نخواهد داشت، گفت: مردم می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه گران‌فروشی، کم‌فروشی و بی‌کیفیتی شیرینی، آن را به وزارت صمت یا اتحادیه قنادان گزارش دهند.

 • هدیه ویژه همراه اول

  هدیه ویژه همراه اول

  همراه اول در قالب طرح «دوشنبه سوری» به مشترکان خود تا ۱۰۰ گیگابایت اینترنت رایگان هدیه می دهد.

 • افتتاح آزادراه تهران - شمال در دهه فجر با نرخ عوارضی شناور

  افتتاح آزادراه تهران - شمال در دهه فجر با نرخ عوارضی شناور

  وزیر راه و شهرسازی با وعده اینکه آزادراه تهران- شمال دهه فجر افتتاح می‌شود، گفت: نرخ عوارض این آزادراه شناور محاسبه می‌شود.

 • آغاز به کار چهارمین نمایشگاه حمل و نقل با حضور وزیر راه و شهرسازی

  آغاز به کار چهارمین نمایشگاه حمل و نقل با حضور وزیر راه و شهرسازی

   چهارمین نمایشگاه حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته صبح امروز ( یکشنبه ) در محل مصلی امام خمینی ره) تهران و با حضور وزیر راه و شهرسازی گشایش یافت.

 • اینفوگرافیک / افزایش تولید بنزین و گازوئیل باکیفیت

  اینفوگرافیک / افزایش تولید بنزین و گازوئیل باکیفیت

  در دولت‌های یازدهم و دوازدهم برای نخستین‌بار، ایران توانست بنزین با کیفیت یورو تولید کند و به خودکفایی برسد.

 • روستای زیبای جنگلی ارزفون

  روستای زیبای جنگلی ارزفون

  جنگل زیبای ارزفون مهمترین ویژگی این روستاست با گله های وحشی اسب و نیز گیاهان مختلف صحرایی باعث جاذبه های گردشگری این منطقه شده است.

 • جنگل خیبوس و انجیل سی

  جنگل خیبوس و انجیل سی

  این منطقه از مناطق حفاظت شده محیط زیست ایران است که با مساحت ۳هزار و ۴۷۱ هکتار در دامنه ارتفاعی ۲۵۰ تا ۹۳۰ متر در حد فاصل جنگل های جنوبی نزدیک قادیکلای قائم شهر و مناطق باغ کوه برنجستانک شیرگاه قرار دارد.

 • عناوین اصلی روزنامه های اقتصادی یکشنبه 24 آذر

  عناوین اصلی روزنامه های اقتصادی یکشنبه 24 آذر

  روزنامه های اقتصادی این روز به مسائلی همچون موافقت بانک مرکزی با افزایش سقف وام مسکن، سهمیه بندی گاز صنایع و کاهش دوباره قیمت دلار پرداختند.

 • رونمایی از خدمت جدید شرکت ملی پست

  رونمایی از خدمت جدید شرکت ملی پست

  معاون وزیر، رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ملی پست گفت: با اجرای آزمایشی موفق ارسال بسته از طریق پهپاد، شرکت ملی پست به این توانمندی دست یافت تا در شرایط بحرانی به کمک نهادهای امداد رسان بشتابد.

 • انتشار فراخوان پنجمین دوره جایزه فیروزه/ ارسال آثار تا ۳۰ آذرماه

  انتشار فراخوان پنجمین دوره جایزه فیروزه/ ارسال آثار تا ۳۰ آذرماه

  فراخوان ارسال آثار به پنجمین دوره جایزه فیروزه در چهار بخش «اسباب‌بازی و عروسک»، «هدایای فرهنگی»، «نوشت‌افزار» و «استارتاپ‌های فرهنگی»، منتشر شد.

 • سراب (چشمه) بابا احمد

  سراب (چشمه) بابا احمد

  این چشمه در فاصله 18 کیلومتری مرکز شهرستان فریدونشهر و در نزدیکی روستای سرداب سفلی قرار دارد. این سراب دارای چشمه‌ای زیبا و مناظری دل‌انگیز است. سکوهای نشیمن وسرویس‌های بهداشتی از امکانات این تفرجگاه است.

 • آبشار بیشه

  آبشار بیشه

  بیش از ۵۰ آبشار بزرگ و کوچک در لرستان وجود دارد که این آبشار‌ها در مسیر رودخانه‌ها قرار گرفته اند یکی از این آبشار‌های بسیار زیبا ودیدنی آبشار بیشه است.

 • دریاچه سد درود زن

  دریاچه سد درود زن

  «سد درودزن» که در گذشته سد داریوش نامیده می‌شد سدی است خاکی که بر روی رودخانه «کُر» احداث شده است. این سد در نزدیکی شهر مرودشت استان فارس قرار گرفته و شاید تعجب کنید که تاریخچه ساخت سد در این محل به دوران هخامنشیان برمی‌گردد!

 • آبشار آتشگاه - لردگان

  آبشار آتشگاه - لردگان

  آتشگاه منطقه تاریخی است که آب و هوای معتدل و رود خِرسان در آن جاری است و طبیعتی بسیار بکر و دیدنی دارد.

 • پارک جنگلی النگدره

  پارک جنگلی النگدره

  پارک جنگلی النگدره به عنوان یکی از ۷ منطقه نمونه گردشگری ایران و همچنین پارک جنگلی شاخص شمال کشور انتخاب و معرفی شده است. داخل پارک جنگلی النگدره جاده ای آسفالته وجود دارد و هر کجای آن که بخواهید می توانید بنشینید و از طبیعت بی نظیر آن بهره ببرید.

 • کویر مرنجاب

  کویر مرنجاب

  منطقه ای که سالیان سال است گردشگران آن را با نام کویر مرنجاب می شناسند در استان اصفهان و در شمال شرق شهرستان آران و بیدگل واقع شده است.

 • قلعه رودخان؛ فومن

  قلعه رودخان؛ فومن

  قلعه رودخان نام قلعه‌ای تاریخی در ۲۰ کیلومتری جنوب غربی شهر فومن در استان گیلان است. برخی از کارشناسان، ساخت قلعه را در دوران ساسانیان دانسته‌اند. این قلعه با 6/2 هکتار مساحت بر فراز ارتفاعات روستای رودخان قرار دارد. دیوار قلعه ۱۵۰۰ متر طول دارد و در آن ۶۵ برج و بارو قرار گرفته شده‌است. این بنا به وسیله سنگ و آجر ساخته شده و در بخش های آسیب پذیر و نقاط حساس، سنگ با ملات ساروج به کار رفته، اما در مسیر اطاق ها، برج ها و سقف های گنبدی شکل از آجر، گچ و ملات ساروج استفاده شده است.

 • دره عشق؛ چهار محال و بختیاری

  دره عشق؛ چهار محال و بختیاری

  دره ی عشق بیشتر جلوه های زیبای طبیعت مثل آبشار و رودخانه ها را در خود جا داده است و همه ی این ها باعث شده تا روح خشن دره از بین برود و آرامش جای آن را بگیرد. جالب است بدانید که آب و هوا در یک جای این دره با جای دیگر آن بسیار متفاوت است و برای مثال در یک جای آن ممکن است هوا سرد باشد در حالی که در جای دیگر دره هوای گرم حکمفرما باشد در هر صورت همین اختلاف دما باعث شده تا حتی جنس سنگ ها و دیواره های صخره ها هم با هم متفاوت باشد و شما را عاشق طبیعت این منطقه کنند.

 • در «وقت کار» ببینید: نحوه ایجاد واحد تولیدی لباس فرم/ راهکارهای افزایش بهره وری در کسب و کارهای کوچک

  در «وقت کار» ببینید: نحوه ایجاد واحد تولیدی لباس فرم/ راهکارهای افزایش بهره وری در کسب و کارهای کوچک

  برنامه تلویزیونی «وقت کار» با حضور یک کارآفرین و دو مشاور کسب و کار، به موضوعاتی همچون نحوه ایجاد واحد تولیدی لباس فرم و راهکارهای افزایش بهره وری در کسب و کارهای کوچک می پردازد.

 • اینفلوئنسر مشهور دنیا عاشق کباب رشتی شد

  اینفلوئنسر مشهور دنیا عاشق کباب رشتی شد

  مارک وینز اینفلوئنسر گردشگری غذا در یوتیوب و اینستاگرام که در بانکوک زندگی می‌کند، عاشق کباب رشتی شد.

 • دو تار خراسان به ثبت جهانی رسید

  دو تار خراسان به ثبت جهانی رسید

  در چهاردهمین اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو در بوگوتا پایتخت کلمبیا، پرونده مهارت‌های سنتی ساختن و نواختن دوتار که از سوی ایران ارائه شده بود، با کسب نظر موافق اعضای این کمیته، در فهرست یونسکو ثبت جهانی شد. 

 • زمان تحویل کارت سوخت تاکسی ون‌ها اعلام شد

  زمان تحویل کارت سوخت تاکسی ون‌ها اعلام شد

   مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور گفت: به دنبال اجرای طرح سهمیه بندی سوخت، کارت‌های سوخت جدید تاکسی های ون با ۶۰۰ لیتر سهمیه از فردا یکشنبه ۲۴ آذر ماه تحویل داده می شود.

 • عناوین اصلی روزنامه های اقتصادی شنبه 23 آذر

  عناوین اصلی روزنامه های اقتصادی شنبه 23 آذر

  روزنامه های اقتصادی این روز به مسائلی همچون رونمایی از پست پلاس با استفاده از پهباد، تایید شدن مصوبه حذف سود و جریمه مرکب و کاهش قیمت سکه و دلار در بازار تهران پرداختند.

 • پیش فروش جدید 4 محصول ایران خودرو در شنبه 23 آذر 98

  پیش فروش جدید 4 محصول ایران خودرو در شنبه 23 آذر 98

  مرحله جدید پیش فروش محصولات ایران خودرو از شنبه 23 آذر آغاز می شود.