سبزی‌کاری سنتی در پایتخت صنعتی | شبکه تلویزیونی ایران ‌کالا

سبزی‌کاری سنتی در پایتخت صنعتی

  • یکشنبه 28 شهریور 1400 22:47
  • شناسه 77273
 سبزی‌کاری سنتی در پایتخت صنعتی

سبزی کاری یکی از شغل های رایج و قدیمی مردم اراک به خصوص منطقه سنجان،کرهرود و فیجان است و بسیاری از آنها از این طریق امرار معاش می کنند.

سبزی کاری از گذشته های دور در بین خانواده های روستاهای اراک رسم بوده و آنها بیشتر به منظور رفع نیاز های غذایی خود به این کار مبادرت می کردند. امروزه بسیاری از مردمان سنجان، کرهرود و فیجان اراک با کاشت سبزی های متنوع و انتقال آن به شهر برای فروش ، درآمد کسب کرده و با این کار به اقتصاد خانواده کمک می کنند. سبزی کاری از مراحل مختلفی چون آماده سازی زمین، کاشت، آبیاری، سم پاشی، جمع آوری علف های هرز و برداشت محصول تشکیل می‌شود. تربچه ، تره ، شاهی ، اسفناج ، جعفری ، لوبیا سبز ، گشنیز ، چغندر ، نخود فرنگی ، مرزه ، پیازچه و ریحان سبز و بنفش از جمله محصولاتی است که روستائیان در ابتدای فصل بهار بذر های آنها را در زمین می کارند تا پس از مدتی که رشد کرد به بازار عرضه کنند.

https://static3.borna.news/thumbnail/TFqh4jXHdQGo/8MK2R_aM-RqjsDzxqBfzwiHXQMU_7ShjgLZK17Bi_q8yurpYG2HiTAs3vNtmR7Ap0tT4v3FyYOWpn2ntuqBhiYv0SkZQkx-sBgBnvZt_KQNLcXCg1lHKTMSbk7Wzl4yCyDoM2golwGkyXo54ZDt6cyYYDg6CDCGDL-fU4la2DKQdiqXSvYhevfflkhJGMyy5LrEYTzhr1V56Gez68Ok4VtAtjMPtD0SqWJ3gg6BaQXy8FbzvX2l3PcL6ZYrJ3RXVB6cQpK1W1WHqkPCbyroMmA,,/%D8%B3%D8%A8%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA+%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.jpg

https://static3.borna.news/thumbnail/4C3P7L4YgAUH/8MK2R_aM-RqjsDzxqBfzwiHXQMU_7ShjgLZK17Bi_q8yurpYG2HiTAs3vNtmR7Ap0tT4v3FyYOWpn2ntuqBhiYv0SkZQkx-sBgBnvZt_KQNLcXCg1lHKTMSbk7Wzl4yCyDoM2golwGkyXo54ZDt6cyYYDg6CDCGDL-fU4la2DKQdiqXSvYhevfflkhJGMyy5LrEYTzhr1V56Gez68Ok4VtAtjMPtD0SqWJ3gg6BaQXy8FbzvX2l3PcL6ZYrJ3RXVB6cQpK1W1WHqkPCbyroMmA,,/%D8%B3%D8%A8%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA+%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.jpg

https://static3.borna.news/thumbnail/O74g8Iyi69Az/8MK2R_aM-RqjsDzxqBfzwiHXQMU_7ShjgLZK17Bi_q8yurpYG2HiTAs3vNtmR7Ap0tT4v3FyYOWpn2ntuqBhiYv0SkZQkx-sBgBnvZt_KQNLcXCg1lHKTMSbk7Wzl4yCyDoM2golwGkyXo54ZDt6cyYYDg6CDCGDL-fU4la2DKQdiqXSvYhevfflkhJGMyy5LrEYTzhr1V56Gez68Ok4VtAtjMPtD0SqWJ3gg6BaQXy8FbzvX2l3PcL6ZYrJ3RXVB6cQpK1W1WHqkPCbyroMmA,,/%D8%B3%D8%A8%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA+%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.jpg

https://static2.borna.news/thumbnail/WnAdVKCWfm5c/8MK2R_aM-RqjsDzxqBfzwiHXQMU_7ShjgLZK17Bi_q8yurpYG2HiTAs3vNtmR7Ap0tT4v3FyYOWpn2ntuqBhiYv0SkZQkx-sBgBnvZt_KQNLcXCg1lHKTMSbk7Wzl4yCyDoM2golwGkyXo54ZDt6cyYYDg6CDCGDL-fU4la2DKQdiqXSvYhevfflkhJGMyy5LrEYTzhr1V56Gez68Ok4VtAtjMPtD0SqWJ3gg6BaQXy8FbzvX2l3PcL6ZYrJ3RXVB6cQpK1W1WEPHk-oaaIgVA,,/%D8%B3%D8%A8%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA+%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.jpg

https://static1.borna.news/thumbnail/VQpRGHWfXP96/8MK2R_aM-RqjsDzxqBfzwiHXQMU_7ShjgLZK17Bi_q8yurpYG2HiTAs3vNtmR7Ap0tT4v3FyYOWpn2ntuqBhiYv0SkZQkx-sBgBnvZt_KQNLcXCg1lHKTMSbk7Wzl4yCyDoM2golwGkyXo54ZDt6cyYYDg6CDCGDL-fU4la2DKQdiqXSvYhevfflkhJGMyy5LrEYTzhr1V56Gez68Ok4VtAtjMPtD0SqWJ3gg6BaQXy8FbzvX2l3PcL6ZYrJ3RXVB6cQpK1W1WEPHk-oaaIgVA,,/%D8%B3%D8%A8%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA+%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.jpg

https://static1.borna.news/thumbnail/jr7i30j00TWY/8MK2R_aM-RqjsDzxqBfzwiHXQMU_7ShjgLZK17Bi_q8yurpYG2HiTAs3vNtmR7Ap0tT4v3FyYOWpn2ntuqBhiYv0SkZQkx-sBgBnvZt_KQNLcXCg1lHKTMSbk7Wzl4yCyDoM2golwGkyXo54ZDt6cyYYDg6CDCGDL-fU4la2DKQdiqXSvYhevfflkhJGMyy5LrEYTzhr1V56Gez68Ok4VtAtjMPtD0SqWJ3gg6BaQXy8FbzvX2l3PcL6ZYrJ3RXVB6cQpK1W1WEPHk-oaaIgVA,,/%D8%B3%D8%A8%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA+%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.jpg

https://static1.borna.news/thumbnail/cAjLOWJ2RbBe/8MK2R_aM-RqjsDzxqBfzwiHXQMU_7ShjgLZK17Bi_q8yurpYG2HiTAs3vNtmR7Ap0tT4v3FyYOWpn2ntuqBhiYv0SkZQkx-sBgBnvZt_KQNLcXCg1lHKTMSbk7Wzl4yCyDoM2golwGkyXo54ZDt6cyYYDg6CDCGDL-fU4la2DKQdiqXSvYhevfflkhJGMyy5LrEYTzhr1V56Gez68Ok4VtAtjMPtD0SqWJ3gg6BaQXy8FbzvX2l3PcL6ZYrJ3RXVB6cQpK1W1WHqkPCbyroMmA,,/%D8%B3%D8%A8%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA+%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.jpg

https://static2.borna.news/thumbnail/jYOp7bzJMuZt/8MK2R_aM-RqjsDzxqBfzwiHXQMU_7ShjgLZK17Bi_q8yurpYG2HiTAs3vNtmR7Ap0tT4v3FyYOWpn2ntuqBhiYv0SkZQkx-sBgBnvZt_KQNLcXCg1lHKTMSbk7Wzl4yCyDoM2golwGkyXo54ZDt6cyYYDg6CDCGDL-fU4la2DKQdiqXSvYhevfflkhJGMyy5LrEYTzhr1V56Gez68Ok4VtAtjMPtD0SqWJ3gg6BaQXy8FbzvX2l3PcL6ZYrJ3RXVB6cQpK1W1WEPHk-oaaIgVA,,/%D8%B3%D8%A8%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA+%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.jpg

https://static2.borna.news/thumbnail/NtrreJIWqny5/8MK2R_aM-RqjsDzxqBfzwiHXQMU_7ShjgLZK17Bi_q8yurpYG2HiTAs3vNtmR7Ap0tT4v3FyYOWpn2ntuqBhiYv0SkZQkx-sBgBnvZt_KQNLcXCg1lHKTMSbk7Wzl4yCyDoM2golwGkyXo54ZDt6cyYYDg6CDCGDL-fU4la2DKQdiqXSvYhevfflkhJGMyy5LrEYTzhr1V56Gez68Ok4VtAtjMPtD0SqWJ3gg6BaQXy8FbzvX2l3PcL6ZYrJ3RXVB6cQpK1W1WEPHk-oaaIgVA,,/%D8%B3%D8%A8%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA+%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.jpg

انتهای پیام/

کلیدواژه‌ها

مطالب بیشتر از «گزارش تصویری»

نظر شما

شما در حال ارسال پاسخ به نظر «» می‌باشید.

نظرات بینندگان

جدید ترین برنامه ها

آخرین خبرها